Commit 259fad66 authored by Grégoire Métral's avatar Grégoire Métral
Browse files

Supprimé les fichiers de travail

parent b1210870
À faire:
vérifier tous les "types", toutes les largeurs, toutes les "mesures" des variables (parfois échelle -> nominales), tous les missings...
il faudra voir pour les EGO pour lesquels de nombreuses données manquent (-2): probablement parce que questionnaire proxy utilisé (ou questionnaire interrompu?): corriger éventuellement -2 -> -7 et parfois 0 -> -7
* Syntaxe pour les missing de type numeric
MISSING VALUES
id
code_encodeur
code_ego
code_enqueteur
consent_peda
canton
genre
age
age_entretien
age_entretien2
age_entretien_groupe
qa_a2
qa_a4
qa_a4b
qa_a5_francais
qa_a5_allemand
qa_a5_italien
qa_a5_anglais
qa_a5_espagnol
qa_a5_portugais
qa_a5_turc
qa_a5_sercrobos
qa_a5_albanais
qa_a5_autre
qa_a7
qa_a8
qa_b1
qa_b2
qa_b3
qa_b4
qa_b4b
qa_b4c
qa_b5
qa_b5b
qa_b6
qa_b7
qa_b8
qa_b9
qa_b9b
qa_b9c
qa_b10
qa_b10b
qa_b11
qa_b14
qa_b15
qa_c1
qa_sectionC
qa_c2
qa_c3
qa_c4
qa_c5
qa_c6_maison
qa_c6_quartier
qa_c6_ville
qa_c6_canton
qa_c6_autrecanton
qa_c6_autrepays
qa_c7
qa_c7b
qa_c7c
qa_c8
qa_c9
qa_d1
qa_d3
qa_e1
qa_e3
qa_e4_eauchaude
qa_e4_wc
qa_e4_salledebain
qa_e4_chauffagecentral
qa_e4_refrigerateur
qa_e4_congelateur
qa_e4_cuisiniere
qa_e4_four
qa_e4_lavevaisselle
qa_e4_sechelinge
qa_e4_telephone
qa_e4_natel
qa_e4_telealarme
qa_e4_television
qa_e4_radio
qa_e4_lecteuraudio
qa_e4_lecteurvideo
qa_e4_ordinateur
qa_e4_internet
qa_e5
qa_e6
qa_e7
qa_e7b
qa_e7c
qa_e9
qa_e10
qa_f1_radio
qa_f1_television
qa_f1_journal
qa_f1_livre
qa_f1_internet
qa_f2_radio_francais
qa_f2_radio_allemand
qa_f2_radio_italien
qa_f2_radio_anglais
qa_f2_radio_espagnole
qa_f2_radio_portuguais
qa_f2_radio_turc
qa_f2_radio_sercrobos
qa_f2_radio_albanais
qa_f2_television_francais
qa_f2_television_allemand
qa_f2_television_italien
qa_f2_television_anglais
qa_f2_television_espagnole
qa_f2_television_portuguais
qa_f2_television_turc
qa_f2_television_sercrobos
qa_f2_television_albanais
qa_f2_journal_francais
qa_f2_journal_allemand
qa_f2_journal_italien
qa_f2_journal_anglais
qa_f2_journal_espagnole
qa_f2_journal_portuguais
qa_f2_journal_turc
qa_f2_journal_sercrobos
qa_f2_journal_albanais
qa_f2_livre_francais
qa_f2_livre_allemand
qa_f2_livre_italien
qa_f2_livre_anglais
qa_f2_livre_espagnole
qa_f2_livre_portuguais
qa_f2_livre_turc
qa_f2_livre_sercrobos
qa_f2_livre_albanais
qa_f2_internet_francais
qa_f2_internet_allemand
qa_f2_internet_italien
qa_f2_internet_anglais
qa_f2_internet_espagnole
qa_f2_internet_portuguais
qa_f2_internet_turc
qa_f2_internet_sercrobos
qa_f2_internet_albanais
qa_g1
qa_g2
qa_g3_marche
qa_g3_sport
qa_g3_contemporain
qa_g3_hobbies
qa_g3_politique
qa_g3_professionnelle
qa_g3_patriotique
qa_g3_culturelle
qa_g3_religieuse
qa_g3_caritative
qa_g3_solidarite
qa_g3_quartier
qa_g3_nature
qa_g3_autre
qa_g5_marche
qa_g5_sport
qa_g5_contemporain
qa_g5_hobbies
qa_g5_politique
qa_g5_professionnelle
qa_g5_patriotique
qa_g5_culturelle
qa_g5_religieuse
qa_g5_caritative
qa_g5_solidarite
qa_g5_quartier
qa_g5_nature
qa_g5_autre
qa_g7
qa_g8
qa_g9
qa_g10
qa_g11
qa_g12
qa_h1_transportpublic
qa_h1_voiture
qa_h1_voiture2
qa_h1_taxi
qa_h1_moto
qa_h1_velo
qa_h1_pied
qa_i1
qa_i2
qa_i3
qa_i4
qa_i5
qa_i6
qa_i7
qa_i8_membreinferieur
qa_i8_membresuperieur
qa_i8_tete
qa_i8_dos
qa_i8_coeur
qa_i8_respiratoire
qa_i8_ventre
qa_i8_vessiegenital
qa_i8_poitrine
qa_i8_fievre
qa_i8_autre
qa_i10
qa_i11
qa_i12
qa_i13
qa_i14
qa_i15
qa_i16
qa_i17
qa_i18
qa_i19_deplacer
qa_i19_escalier
qa_i19_exterieur
qa_i19_marcher200
qa_i19_coucherlever
qa_i19_habiller
qa_i19_manger
qa_i19_laver
qa_i20
qa_j1_infirmiere
qa_j1_service_aide
qa_j1_physiotherapeute
qa_j1_assistant_social
qa_j1_repas
qa_j1_hopital_jour
qa_j1_benevole
qa_j1_employe_menage
qa_j1_autre
qa_k1
qa_k2_cigarettes
qa_k2_cigares
qa_k2_pipes
qa_k3
qa_k4
qa_k5
qa_k6
qa_k7
qa_l1_chezvous
qa_l1_chezeux
qa_l1_telephone
qa_l1_ecrire
qa_l1_recevoir_vacances
qa_l1_partir_vacances
qa_l2_chezvous
qa_l2_chezeux
qa_l2_telephone
qa_l2_ecrire
qa_l2_vacances
qa_m1
qa_m3
qa_m4
qa_m5_croyante
qa_m5_approche
qa_m5_principes
qa_o1_revenus_aides
qa_o1_revenus_proches
qa_o1_patrimoine
qa_o1_faireface
qa_o1_enfants
qa_o1_collectivite
qa_o2_financiere
qa_o2_menagere
qa_o2_laver_habiller
qa_o2_EMS
qa_o3_fraterie
qa_o3_etat
qa_o3_heritage
qa_o4
qa_o5
qa_o6
qa_o7_argent
qa_o7_aide_financiere
qa_o7_aide_sociale
qa_o7_maladie
qa_o7_diminue
qa_o7_vieillissement
qa_o7_traitement
qa_o7_conflits_partenaire
qa_o7_sans_partenaire
qa_o7_conflit_famille
qa_o7_tension_ami
qa_o7_sans_amis
qa_o7_manque_reconnaissance
qa_o7_victime_agression
qa_o7_victime_vol
qa_o7_sante_pollution
qa_o7_problemes_deplacements
qa_o8_reserve
qa_o8_fait_confiance
qa_o8_paresseux
qa_o8_relaxe
qa_o8_peu_interet_artistique
qa_o8_extraverti
qa_o8_critiquer
qa_o8_consciencieux
qa_o8_anxieux
qa_o8_imaginatif
qa_o9_idéaux
qa_o9_condition_vie_excellente
qa_o9_vie_satisfaisante
qa_o9_obtenu_choses_importantes
qa_o9_rien_changer
qa_o10_malheur
qa_o10_coups_durs
qa_o10_nature_humaine
qa_o10_bonnes_choses
qa_o10_cours_de_vie
qa_o10_merite
qa_o10_plus_de_bien
qa_o10_erreurs
qa_o10_destin
qa_o10_incertitude
qa_o10_gens_bien
qa_o10_conduite
qa_o10_preventive
qa_o10_hasard
qa_o10_naturellement_gentil
qa_o10_proteger
qa_o11_bonarien
qa_o11_chanceuse
qa_o11_toutpourreussir
qa_o11_vraimentchanceux
qa_o11_eviterennuis
qa_o11_mauvaiseopmoi
qa_o11_chancepourmoi
qa_o11_protegermalheur
qa_o11_obtenirmieux
qa_o11_satisfactionpersonnelle
qa_o11_hontedemoi
qa_o11_plusdechance
qa_p1
qa_p2_besoin_remontant
qa_p2_aplat
qa_p2_malade
qa_p2_maux_tete
qa_p2_tension_tete
qa_p2_frissons
qa_p2_manque_sommeil
qa_p2_rester_endormi
qa_p2_sous_tension
qa_p2_irritable
qa_p2_panique
qa_p2_depasse
qa_p2_enerve
qa_p3
qa_p4
qa_p5
qa_p6
qa_p7_jouer_role
qa_p7_decisions
qa_p7_plaisir
qf_b1
qf_b2
qf_c1
qf_c1b
qf_c1c
qf_c1d
qf_d1
qf_d2
qf_e1
qf_e2
qf_e3
qf_e4
qf_e5
qf_e5b
qf_e5c
qf_e5d
qf_e6
qf_e7
qf_e8_code
qf_e8_code_b
qf_e9
qf_e10
qf_f1
qf_f2
qf_f3
qf_f4
qf_f5
qf_f5b
qf_f5c
qf_f5d
qf_f6
qf_f7
qf_f8_code
qf_f8_code_b
qf_f9
qf_f10
qf_g1
qf_g2
qf_g3
qf_g4
qf_g5
qf_g5b
qf_g5c
qf_g6
qf_g7
qf_g8_code
qf_g8_code_b
qf_g9
qf_g10
qf_h1
qf_h2
qf_h3
qf_h4
qf_h5
qf_h5b
qf_h5c
qf_h6
qf_h7
qf_h8_code
qf_h8_code_b
qf_h9
qf_h10
qf_i1
qf_i2
qf_i3
qf_i4
qf_i5
qf_i5b
qf_i6
qf_i7
qf_i8_code
qf_i8_code_b
qf_i9
qf_i10
qf_j1
qf_j2
qf_j3
qf_j4
qf_j5
qf_j5b
qf_j6
qf_j7
qf_j8_code
qf_j8_code_b
qf_j9
qf_j10
qf_k1
qf_k2
qf_k3
qf_k4
qf_k5
qf_k5b
qf_k6
qf_k7
qf_k8_code
qf_k8_code_b
qf_k9
qf_k10
qf_l1
qf_l2
qf_l3
qf_l4
qf_l5
qf_l6
qf_l7
qf_l8_code
qf_l8_code_b
qf_l9
qf_l10
qf_m1
qf_m2
qf_m3
qf_m4
qf_m5
qf_m5b
qf_m6
qf_m7
qf_m8_code
qf_m8_code_b
qf_m9
qf_m10
qf_n1
qf_n2
qf_n3
qf_n4
qf_n5
qf_n6
qf_n7
qf_n8_code
qf_n8_code_b
qf_n9
qf_n10
qf_o1
qf_o2
qf_o3
qf_o4
qf_o5
qf_o6
qf_o7
qf_o8_code
qf_o8_code_b
qf_o9
qf_o10
qf_p1
qf_p2
qf_p3
qf_p4
qf_p5
qf_p6
qf_p7
qf_p8_code
qf_p8_code_b
qf_p9
qf_p10
qf_q1
qf_q2
qf_q3
qf_q4
qf_q5
qf_q6
qf_q7
qf_q8_code
qf_q8_code_b
qf_q9
qf_q10
qf_r1
qf_r2
qf_r3
qf_r4
qf_r5
qf_r6
qf_r7
qf_r8_code
qf_r8_code_b
qf_r9
qf_r10
qf_s1
qf_s2
qf_s3
qf_s4
qf_s5
qf_s6
qf_s7
qf_s8_code
qf_s8_code_b
qf_s9
qf_s10
qf_t1
qf_t2
qf_t3
qf_u1
qf_u2
qf_u3
qf_u4
qf_u4b
qf_u4c
qf_u5
qf_u6
qf_u7
qf_u8
qf_u9
qf_u10
qf_u11
qf_u12
qf_u13
qf_u14
qf_u15
qf_v1
qf_v2
qf_v3
qf_v4
qf_v4b
qf_v4c
qf_v5
qf_v6
qf_v7
qf_v8
qf_v9
qf_v10
qf_v11
qf_v12
qf_v13
qf_v14
qf_v15
qf_v16
qf_v17
qf_v18
qf_v19
qf_v20
qf_v21
qf_v22
qf_v23_finances
qf_v23_contact_sociaux
qf_v23_solitude
qf_v23_travail
qf_v23_faire_seul
qf_v23_responsabilite
qf_v23_sens_vie
qf_v23_autre
qf_v25
qf_v27
qf_v28
qf_v29
qf_w1
qf_w2
qf_w3
qf_w4
qf_w4b
qf_w5
qf_w6
qf_w7
qf_w8
qf_w9
qf_w10
qf_w11
qf_w12
qf_w13
qf_w14
qf_w15
qf_w16
qf_w17
qf_w18
qf_w19
qf_w20
qf_w21
qf_w22
qf_w23
qf_w24_finances
qf_w24_contact_sociaux
qf_w24_solitude
qf_w24_travail
qf_w24_faire_seul
qf_w24_responsabilite
qf_w24_sens_vie
qf_w24_autre
qf_w26
qf_x1
qf_x2
qf_x3
qf_x4
qf_x5
qf_x6
qf_y1
qf_y2
qf_y3
qf_y4
qf_y5_recherche_travail
qf_y5_regroupement_familial
qf_y5_situation_politique
qf_y5_formation
qf_y5_connaissance_suisse
qf_y5_soins
qf_y5_connaissances_langues
qf_y5_organisations_internationales
qf_y5_attrait_suisse
qf_y5_amelioration_vie
qf_y5_retraite
qf_y5_emancipation_perso
qf_y5_rejoindre_enfant
qf_y5_amour_et_mariage
qf_y5_non_pertinent
qf_y5_suivre_partenaire
qf_y6
qf_y7
qf_y8
qf_y9
qf_y10